معرفی

مشخصات فردی

محمدمهدی جباری

نام - نام خانوادگی : محمدمهدی   جباری

پست الکترونیکی : mm_jabari@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی برق(پردازش سیگنالهای پزشکی)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : کانادا(دانشگاه نیوبرونزویک)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق

مرتبه علمی : مربی

پایه : 10

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

محمدمهدی جباری
محمدمهدی جباری

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    مربی
^